Gizlilik Politikamız ve Aydınlatma Metnimiz

Sürmen | Kumkumoğlu | Laubscher Hukuk Bürosu (“SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER ”) veri sorumlusu sıfatıyla, müvekkillerin, danışanların, personelinin, iş başvurusunda bulunanların, ve irtibat halinde bulunduğu tüm üçüncü kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerinin güvenliğine değer vermektedir. Bu kapsamda aydınlatma yükümlülüğümüz gereği sizleri bilgilendirmeyi amaçlıyoruz: SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER olarak mesleki faaliyetimiz kapsamında; kimlik ve iletişim bilgilerinizi; müvekkil ve danışanlar için dava veya danışmanlık konusuna ilişkin özel nitelikli olanlar da dahil tüm kişisel verilerinizi; iş başvurusunda bulunanlar ve personel için CV kapsamındaki bilgileri ve özlük bilgilerini işlemekteyiz. Elde edilen kişisel verileriniz sır saklama ve özen yükümlülüğü çerçevesinde SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER bünyesinde istihdam edilen ve/ veya tevkil olunan avukat, stajyer avukatlar, danışmanlar, takip elemanları, asistanlar ve çalışanlara, veri sahibinin bilgisi ve onayı ile iş süreçlerimizde destek aldığımız sair uzman kişi ve kuruluşlara, ayrıca süreçlerin takibi sırasında gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir. SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER, Avukatlık Kanunu uyarınca yürütmekte olduğu hizmetler ve danışmanlık faaliyetleri kapsamında, sorumluluklarının gereğini sizlere tam ve doğru hizmet sunumu ile yerine getirebilmek üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel verileriniz, görüşmeler, yazışmalar, telefon ve benzeri yöntemler ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilecektir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda anılan amaçlarla , ve ayrıca Avukatlık Kanunu m.39 ile makul sebepler halinde Türk Borçlar Kanunu hükümleri m.147/5 hükümleri uyarınca vekaletin sona ermesinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile işlenebilecektir.
KVKK m.11 uyarınca veri sahibi olarak,
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
- KVKK m.7 uyarınca kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara hâlinde giderilmesini talep etme haklarınız ile ilgili,veri sorumlusu sıfatıyla SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER’e başvurma hakkınız bulunmaktadır.
İşbu haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı yazılı ve ıslak imzalı olarak Halaskargazi Cad. No.111/17 Şişli/İstanbul adresi veya mert@surmen-kumkumoglu.av.tr e-mail adresi üzerinden iletebilirsiniz. (Son güncelleme: 19.09.2019)
Saygılarımızla;
SURMEN | KUMKUMOGLU | LAUBSCHER